Regulamin

§1
Postanowienia wstępne i definicje

 1. Definicje:
  1. Aukcja – aukcje charytatywne organizowane za pośrednictwem Serwisu, z których dochód zostanie przeznaczony na określoną Zbiórkę.
  2. Cel charytatywny – niesienie pomocy na ratowanie życia i zdrowia chorych i upośledzonych osób poprzez uzyskiwanie środków na pokrywanie kosztów leczenia, operacji i rehabilitacji, zakup leków, pokrycia kosztów badań czy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz środków i sprzętu pomocniczego.
  3. Darczyńca – Użytkownik, który chce dokonać lub dokonał przynajmniej jednej wpłaty w dowolnej formie na wskazaną w Serwisie Zbiórkę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  4. Darowizna – darowizna w rozumieniu prawa powszechnego, w szczególności kodeksu cywilnego, stanowiąca kwotę pieniężną przekazaną dobrowolnie przez Darczyńcę na rzecz Fundacji na realizację określonej Zbiórki.
  5. Fundacja – Fundacja Naszpikowani z siedzibą w Białymstoku, ul. Marcina Kasprzaka 30, 15 – 162 Białystok, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000615376, NIP 966-21-03-927
  6. Konto – konto Użytkownika w Serwisie utworzone przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie
  7. Partnerzy – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pośrednictwem Serwisu korzystają z usług świadczonych przez Fundacje na zasadach przewidzianych Regulaminem a zwłaszcza ubiegają się o pomoc na ich cele statutowe, pomoc im samym lub ich bliskich i w tym celu zgłaszają propozycje Zbiórek do finansowania przez Darczyńców w Serwisie.
  8. Regulamin – niniejszy dokument
  9. Rejestracja – czynność Użytkownika polegająca na podaniu przez niego w formularzu rejestracyjnym umieszczonym w Serwisie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, loginu i hasła, telefonu celem utworzenia Konta za pomocą którego Użytkownik będzie korzystał z Serwisu
  10. Serwis – serwis internetowy pomagam-popieram.pl prowadzony pod adresem pomagam-popieram.pl w ramach którego Fundacja świadczy drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na umożliwieniu tworzeniu Zbiórek na określony cel charytatywny, dokonywaniu wpłat przez Darczyńców, prowadzeniu Aukcji oraz pośredniczeniu w przekazywaniu środków finansowych zebranych podczas Zbiórek na rzecz Partnerów.
  11. Użytkownik – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w tym Darczyńcy i Partnerzy, które w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
  12. Zbiórka – ogłaszana w Serwisie akcja polegająca na zbiórce środków finansowych na realizację określonego celu charytatywnego lub na cele statutowe Partnera lub Fundacji.
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, w tym Darczyńców i Partnerów oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Fundacji.
 3. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Darczyńców są dobrowolne i bezpłatne.
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się przez Użytkownika z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Użytkownik zaznaczając podczas rejestracji w Serwisie opcję „Przeczytałem regulamin i go akceptuję” oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę zawierania umów za pośrednictwem Serwisu.
 6. Serwis, logo i nazwa Serwisu stanowią własność Fundacji. Zabronione jest wykorzystywanie nazwy lub logo Serwisu bądź nazwy lub logo Fundacji, bez wyraźnej zgody Fundacji.

§2
Rejestracja Użytkownika

 1. W celu założenia Konta Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem pomagam-popieram.pl.
 2. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik obowiązany jest podać swoje imię i nazwisko bądź nazwę oraz adres e-mail, login i hasło. Podanie tych danych jest niezbędne dla utworzenia Konta. Konieczność podania pozostałych danych osobowych (np. nr telefony, adres korespondencyjny itp.) przez Użytkownika będzie uzależniona od tego w jakim zakresie Użytkownik zamierza korzystać z Serwisu.
 3. Przy Rejestracji Użytkownik wybiera czy zakłada konto jako: „Darczyńca” czy jako „Partner”.
 4. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z Serwisu zawierającą link aktywujący Konto Użytkownika. Proces aktywacji Konta Użytkownika nastąpi po aktywowaniu linku przesłanego na adres e-mail Użytkownika.
 5. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane rejestracyjne i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podane przez niego Dane mogą być dostępne dla innych Użytkowników oraz osób odwiedzających strony Serwisu, także niebędących Użytkownikami.
 7. Fundacja zastrzega prawo usunięcia konta Użytkownika lub zmiany nazwy loginu Użytkownika w przypadku podania przez niego podczas rejestracji jako loginu nazwy, która powszechnie uważana jest za obraźliwą, wulgarną, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub w jakikolwiek sposób naruszającej prawa osób trzecich, w szczególności wskazujących na podszywanie się pod osobę publicznie znaną.
 8. Rejestracja jest formą umowy pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją.
 9. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta Użytkownika przez jednego Użytkownika.
 10. Rejestracja i założenie Konta w Serwisie odbywa się nieodpłatnie.

§3
Rejestracja Partnerów

 1. W przypadku Rejestracji Partnerów poza zapisami z § 2 Regulaminu mają zastosowanie poniższe postanowienia.
 2. Po prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, o jakim mowa w § 2 ust. 2, Fundacja dokonuje weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, w tym w szczególności skontaktuje się z nim w celu uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów od Partnera. Ponadto Fundacja może weryfikować Partnera w inny sposób nie naruszający obowiązujące przepisy prawa.
 3. Aktywacja Konta Partnera następuje po pozytywnej weryfikacji Partnera przez Fundację. Fundacja może odrzucić wniosek Partnera o rejestrację Konta bez podania przyczyny.
 4. W przypadku zmiany danych Partnera podanych podczas Rejestracji, Partner zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian dokonać edycji jego danych na Koncie w Serwisie.
 5. Wraz z przekazaniem przez Partnerów dla Fundacji opisów, informacji czy zdjęć potrzebnych do opublikowania Zbiórki w Serwisie (dalej zwanymi: „Materiałami”), Partner udziela Fundacji nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na wykorzystanie z tych Materiałów w celu prezentacji i promocji Zbiórki jak i samego Serwisu. Udzielone licencje następuje na określonych poniżej polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym w szczególności w sieci Internet i w mediach tradycyjnych.
 6. Partner przenosi na Fundację prawa zależne do tych Materiałów i udziela prawa do korzystania i rozporządzania opracowaniami. Fundacja upoważniona jest do dokonywania zmian, przeróbek, opracowań Materiałów i używania korzystania ze zmienionych Materiałów na polach eksploatacji określonych w ust. 5 powyżej.
 7. Partner wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych na Materiałach przekazanych do Fundacji. Zgody tej Partner udziela w imieniu każdej z osób przedstawionych na wykorzystywanych wizerunkach, na co osoby te wyraziły zgodę lub do czego Partner miał prawo.
 8. Partner zapewnia, że korzystanie z Materiałów nie stanowi naruszenia przepisów prawa, w tym w szczególności nie narusza żadnych dóbr lub praw własności intelektualnej osób trzecich.

§4
Zbiórki

 1. Wszystkie Zbiórki w Serwisie prowadzone są i publikowane wyłącznie przez Fundację.
 2. Fundacja organizuje i publikuje Zbiórki wyłącznie na realizację Celu charytatywnego.
 3. Opisy Zbiórek wraz ze zdjęciami umieszczane są na Serwisie i przygotowywane w oparciu o opisy, informacje, zdjęcia przekazane uprzednio Fundacji przez Partnerów bądź przez Fundację samodzielnie jeżeli celem Zbiórki jest zebranie środków finansowych na działalność statutową Fundacji lub na rzecz podopiecznych Fundacji.
 4. Partner zgłaszając Fundacji propozycję Zbiórki powinien podać w szczególności:
  1. szczegółowy opis i cel Zbiórki;
  2. czas trwania Zbiórki;
  3. kwotę środków pieniężnych które są niezbędne do realizacji celu Zbiórki;
  4. numer rachunku bankowego, na który ma być przelana zebrana kwota ze Zbiórki.
 5. Partnerzy na żądanie Fundacji zobowiązani są przekazać Fundacji dokumenty w celu potwierdzenia prawdziwości celu Zbiórki. W przypadku dokumentacji medycznej wymagane jest wyrażenie przez Partnera oraz osoby której dotyczy dokumentacja medyczna odrębnej zgody.
 6. Fundacja upoważniona jest do odmowy opublikowania Zbiórki w Serwisie zaproponowanego przez Partnera, bez podania przyczyny.
 7. Fundacja weryfikuje cel i kwotę Zbiórki na podstawie informacji i dokumentów przekazanych jej przez Partnerów.
 8. Partnerzy przesyłając materiały do utworzenia Zbiórki wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć oraz przesłanej treści w Serwisie zgodnie z § 3 ust. 5 – 8 Regulaminu.
 9. Propozycje Zbiórek są rozpatrywane w kolejności ich zgłoszenia do Fundacji.
 10. Fundacja po pozytywnej weryfikacji publikuje w Serwisie Zbiórkę wskazując kwotę środków finansowych potrzebnych na realizację celu Zbiórki oraz okres w którym będzie możliwe przekazywanie darowizn na Zbiórkę.
 11. Partner upoważnia Fundację do korekty nadesłanej treści i edycji zdjęć oraz akceptuje naniesione przez Fundację zmiany.
 12. Po publikacji Zbiórki w Serwisie, Partner jest uprawniony do zamieszczenia informacji o Zbiórce na swojej stronie internetowe, czy profilach w serwisach społecznościowych. Fundacja wyraża zgodę na takie działanie Partnera i nie będzie rościła sobie z tego tytułu żadnych praw.
 13. Darczyńcy mogą przekazywać Darowiznę zgodnie ze swoim wyborem na wskazaną Zbiórkę wpłacając kwoty na rachunek Operatora za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl, serwisów internetowych banków lub przelewem tradycyjnym.
 14. Minimalna jednorazowa kwota środków pieniężnych jako Darczyńca może przekazać na daną Zbiórkę wynosi 1 PLN.
 15. Darczyńca może przekazywać Darowiznę anonimowo albo z podaniem imienia i nazwiska widocznych dla osób korzystających z Serwisu.
 16. Fundacja informuje, iż w przypadku dobrowolnego wybrania przez Użytkownika wpłaty za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl pobierana jest przez ten serwis prowizja zgodnie z warunkami umowy zawartej między serwisem Przelewy24 a Fundacją.
 17. Przekierowanie do serwisu Przelewy24.pl następuje przez kliknięcie przycisku „Wspieram” umieszczonego w Serwisie.
 18. Wszelkie płatności obsługiwane przez Przelewy24.pl wyrażone są w PLN.
 19. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera Regulamin Przelewy24.pl dostępny na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 20. W Serwisie wskazywana jest przybliżona suma łącznych Darowizn przekazanych przez Darczyńców na określoną Zbiórką.
 21. W przypadku, gdy w określonym czasie przewidzianym w Zbiórce nie zostanie zebrana pełna kwota środków finansowych niezbędna na realizację celu Zbiórki, Fundacja ma prawo ponowić Zbiórkę aż do uzyskania kwoty niezbędnej do realizacji celu Zbiórki.
 22. Fundacja nie wyraża zgody na dokonywanie zbiórki na identyczny cel jak Zbiórka w Serwisie na innych portalach internetowych o podobnym charakterze jak Serwis. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia, Fundacja ma możliwość zablokowania przekazywania Darowizn w ramach Zbiórki, a także wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków.
 23. Ponadto Fundacja ma możliwość zablokowania przekazywania Darowizn w ramach Zbiórki, a także wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków w następujących pozostałych przypadkach:
  1. w trakcie trwania Zbiórki stanie się ona bezprzedmiotowa;
  2. Fundacja poweźmie wiadomość, że Partner przy zgłaszaniu propozycji Zbiórki przekazał jej nieprawdziwe informacje lub dokumenty;
  3. nie uzyskano w określonym czasie kwoty niezbędnej do realizacji celu Zbiórki poprzez Serwis i inne źródła;
  4. Partner zakończy działalność w skutek likwidacji lub faktycznie zaprzestanie prowadzenia działalności;
  5. Partner, we współpracy z którym organizowana jest Zbiórka, utraci wiarygodność niezbędną do prowadzenia działalności charytatywnej, w szczególności Fundacja poweźmie wiedzę o prowadzonej przez Partnera lub członków jego władz działalności, która nosi znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 24. W przypadkach o których mowa w ust. 23, Fundacja może przeznaczyć zebraną kwotę w całości na realizację celów statutowych Fundacji, w szczególności na cel zbliżony do celu Zbiórki, o czym Fundacja poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie stosownej informacji w Serwisie.
 25. Darowizny nie podlegają zwrotowi na rzecz Darczyńców, chyba że zaistnieją okoliczności przewidziane obowiązującymi przepisami prawa. Wpłata darowizny nie powoduje, że Darczyńca staje się wierzycielem, w szczególności względem Fundacji.

§5
Rozliczenie Fundacji z Partnerem

 1. Fundacja niezwłocznie, nie później niż 7 dni po zakończeniu Zbiórki przekazuje środki pieniężne zgromadzone w ramach Zbiórki prowadzonej we współpracy z Partnerem, jako darowiznę na rzecz Partnera, z wyłączeniem przypadków o których mowa w § 4 ust. 23 Regulaminu.
 2. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności z uwagi na stan zdrowia osoby na której rzecz dokonywana jest Zbiórka, Fundacja może podjąć decyzję o przekazaniu darowizny Partnerowi jeszcze przed oficjalnym zakończeniem Zbiórki.
 3. Darowizna na rzecz Partnera o której mowa w ust. 1 i 2 zostanie pomniejszona o 5% łącznej zebranej kwoty na daną Zbiórkę tytułem darowizny na cele statutowe Fundacji jak również promocje i koszty utrzymania Serwisu oraz o 1.5% na pokrycie opłat zewnętrznych operatorów płatności.
 4. Kwotę darowizny, o jakiej mowa w ust. 1, Partner zobowiązuje się wydatkować w całości na realizację celu Zbiórki.
 5. Po przekazaniu przez Fundację darowizny Partnerowi na realizację przez niego celu wskazanego w Zbiórce jest on zobowiązany, we wskazanym przez Fundację terminie, przekazać Fundacji szczegółowe rozliczenie dotyczące sposobu wydatkowania przez Partnera środków pochodzących ze Zbiórki, a także inne informacje, których zażąda Fundacja.
 6. Przekazanie darowizny przez Fundację na rzecz Partnera odbywa się w formie przelewu na rachunek bankowy Partnera.
 7. Weryfikacja konta Partnera nastąpi w ten sposób, iż Partner wykona przelew ze swojego rachunku bankowego (dane Partnera muszą się zgadzać z danymi nadawcy przelewu) na rachunek bankowy Fundacji w kwocie 1 PLN. Kwota ta zostanie następnie zwrócona Partnerowi wraz z przekazywaną darowizną.

§6
Odpowiedzialność Fundacji

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich za ich szkodę, krzywdę lub negatywne odczucia mogące się pojawić z uwagi na:
  1. zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu związane z awarią Serwisu bądź jego aktualizacją,
  2. utratę danych Użytkowników spowodowane działaniem siły wyższej lub osób trzecich,
  3. działania Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich sprzecznych z prawem lub z Regulaminem lub Polityką Prywatności
 2. W przypadku prac technicznych, konserwacyjnych lub aktualizujących uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu, Fundacja w miarę możliwości poinformuje z wyprzedzeniem o tych pracach na stronie Serwisu.
 3. Fundacja nie odpowiada za działania Użytkowników polegające na korzystaniu z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem powszechnie obowiązującym lub postanowieniami Regulaminu lub Polityki Prywatności, w szczególności poprzez naruszanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i pokrewnych.

§7
Aukcje charytatywne

 1. Wszystkie Aukcje wystawiane są za pośrednictwem Fundacji.
 2. Przedmiotem Aukcji może być zarówno rzecz materialna jak i usługa.
 3. Partner zainteresowany wystawieniem przedmiotu na Aukcje zgłasza do Fundacji propozycje Aukcji podając w szczególności:
  1. opis przedmiotu wystawionego na Aukcji;
  2. czas trwania Aukcji;
  3. Zbiórkę na którą moją być przeznaczone pieniądze otrzymane z Aukcji;
  4. cenę wywoławczą;
  5. realny koszt przesyłki przedmiotu Aukcji do Sprzedającego;
  6. termin w którym Partner prześle przedmiot Aukcji do Sprzedającego.
 4. Partner zobowiązany jest przekazać Fundacji dokumenty w celu potwierdzenia autentyczności oraz prawa własności przedmiotu wystawionego na Aukcji. Partner ponadto przedstawia oświadczenie, że przedmiot Aukcji jest wolny od wad prawnych, praw osób trzecich oraz że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
 5. Fundacja upoważniona jest do odmowy opublikowania Aukcji w Serwisie zaproponowanej przez Partnera, bez podania przyczyny. Fundacja przede wszystkim odmówi publikacji Aukcji przedmiotów i usług nieprzedstawiających jakiejkolwiek wartości, sprzecznych z prawem, powszechnie uważanych za obraźliwe, mających na celu tylko gromadzenie datków np. cegiełek, wirtualnych skarbonek, kuponów.
 6. Przy opisie przedmiotu Aukcji będzie zawarta informacja kto jest właścicielem przedmiotu Aukcji.
 7. Użytkownik, który wygra licytację, obowiązany jest przekazać zadeklarowaną kwotę na rzecz Fundacji w terminie 3 dnia od dnia zakończenia licytacji.
 8. Po zaksięgowaniu kwoty o której mowa w ust. 7, Fundacja poinformuje Partnera, który był inicjatorem Aukcji o dokonanym przelewie przez zwycięzcę Aukcji.
 9. Partner zobowiązana jest do przekazania przedmiotu osobie, która wygrała licytację w terminie o którym mowa w ust. 3 pkt f.
 10. Po potwierdzeniu otrzymaniu przedmiotu Aukcji przez Kupującego, Fundacja dokonuje przelewu kwoty otrzymanej od Kupującego na zasadach przewidzianych w § 5 Regulaminu zgodnie ze wcześniej wskazaną przez Partnera Zbiórką.
 11. Fundacja zastrzega, iż nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem który wygrał Aukcję a Partnerem (właścicielem przedmiotu Aukcji) i nie odpowiada za wykonanie zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami na jej podstawie. Stronami umów zawieranych podczas Aukcji za pośrednictwem Serwisu są Użytkownicy. Fundacja nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z nich roszczenia za wyjątkiem, gdy to Fundacja jest właścicielem przedmiotu Aukcji.
 12. Partnerzy przesyłając materiały do utworzenia Aukcji wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć oraz przesłanej treści w Serwisie zgodnie z § 3 ust. 5 – 8 Regulaminu.
 13. Propozycje Aukcji są rozpatrywane w kolejności ich zgłoszenia do Fundacji.
 14. Partner upoważnia Fundację do korekty nadesłanej treści i edycji zdjęć oraz akceptuje naniesione przez Fundację zmiany.
 15. Po publikacji Aukcji w Serwisie, Partner jest uprawniony do zamieszczenia informacji o Aukcji na swojej stronie internetowe, czy profilach w serwisach społecznościowych. Fundacja wyraża zgodę na takie działanie Partnera i nie będzie rościła sobie z tego tytułu żadnych praw.
 16. W przypadku, gdy po zakończeniu Aukcji i otrzymaniu środków od Użytkownika, który wygrał licytacje, Zbiórka na której rzecz była prowadzona Aukcja zostanie już zakończona lub przerwana zgodnie z § 4 ust. 23 Regulaminu, Fundacja w porozumieniu z Partnerem uzgodni inną Zbiórkę na której rzecz będzie przekazana kwota uzyskana z Aukcji.

§8
Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności Serwisu dostępną pod adresem https://pomagam-popieram.pl/polityka-prywatnosci/.

§9
Kontakt i reklamacje

 1. Użytkownik i osoby trzecie mogą kontaktować się z nami we wszelkich sprawach (w tym także reklamacji) wysyłając nam wiadomość na adres e-mail kontakt@pomagam-popieram.pl. Prosimy o podanie danych kontaktowych w korespondencji, w przeciwnym razie, jeżeli masz u nas Konto będziemy się z Tobą kontaktować na adres-email identyfikujący Użytkownika w Serwisie lub na numer telefonu podany przy rejestracji Konta.
 2. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika, imię i nazwisko lub firmę, adres korespondencyjny oraz dokładny opis zgłaszanych uwagi i zastrzeżeń.
 3. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 30 dni od chwili ich otrzymania. Jeśli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, zwrócimy się do Użytkownika z prośbą o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przedłuża odpowiednio czas rozpatrywania reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w piśmie.
 5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez serwis płatności internetowych, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

§10
Usuniecie konta

 1. Użytkownik może usunąć Konto samodzielnie z jego profilu Konta albo wysłać do Fundacji prośbę o usunięcie Konta.
 2. Fundacja niezwłocznie po otrzymaniu prośby Użytkownika usuwa jego Konto.
 3. Usunięcie Konta Użytkownika stanowi wypowiedzenie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją
 4. Umowa łącząca Fundację i Użytkownika ulega rozwiązaniu:
  1. z dniem usunięcia Konta – jeżeli Użytkownik jest Darczyńcą;
  2. z dniem całkowitego rozliczenia się Fundacji i Partnera z którego inicjatywy jest prowadzona Zbiórka lub Aukcja oraz przekazaniu Fundacji informacji, o jakich mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu.
 5. Fundacja zastrzega sobie uprawnienie do wypowiedzenia umowy z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym i usunięcia Konta Użytkownika korzystającego z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Fundacji oraz pod adresem internetowym https://pomagam-popieram.pl/regulamin/.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od ich publikacji.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres kontakt@pomagam-popieram.pl przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W takim przypadku do chwili wygaśnięcia Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w poprzednim brzmieniu, a Umowa wygasa:
  1. z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie – jeżeli Użytkownik jest Darczyńcą;
  2. z dniem całkowitego rozliczenia się Fundacji i Partnera z którego inicjatywy jest prowadzona Zbiórka lub Aukcja oraz przekazaniu Fundacji informacji, o jakich mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Fundacji.