Statut Fundacji Naszpikowani

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Fundacja pod nazwą Fundacja Naszpikowani, zwaną dalej Fundacją, ustanowiona przez Rafała Dubiejko, zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grażynę Domanowską-Cybulską w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku przy ul. Św. Mikołaja 1, lok. 16 za repertorium A numer 1933/2015 działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. z dnia 18.12.2015 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu. 

§2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§3 

Siedzibą Fundacji jest miasto Choroszcz. 

§4 

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu. 

§5 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§6 

Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady i filie, a także przystępować do spółek i fundacji. 

§7 

 1. Fundacja używa pieczęci o treści: Fundacja Naszpikowani wraz danymi identyfikacyjnymi. 
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, medale, odznaki, tytuły honorowe zasłużonym dla Fundacji i przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami. 
 3. Szczegółowe postanowienia w zakresie ust. 1 i 2 ustala zarząd Fundacji. 
 4. Fundacja po spełnieniu ustawowych kryteriów może domagać się uzyskania statutu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. z dnia 07.02.2018 r. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.). Decyzję w tym zakresie może podjąć Zarząd w drodze uchwały. Zarząd jest uprawniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu uzyskanie statutu organizacji pożytku publicznego. 

ROZDZIAŁ II 
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§8 

 1. Fundacja została powołana w celu: 
  1. ratowania życia i zdrowia chorych, zwanych dalej pacjentami, na nowotwory krwi i choroby pokrewne, 
  2. propagowania wiedzy na temat chorób hematologicznych i ich leczenia metodą przeszczepiania szpiku, 
  3. wspierania ośrodków medycznych przygotowujących i wykonujących zabiegi przeszczepiania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, 
  4. ochrony i promocji zdrowia, 
  5. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  6. niesienia pomocy dorosłym i dzieciom, zwanych dalej Podopiecznymi Fundacji, szczególności w zakresie: 
   • opieki i pomocy społecznej, oświaty, edukacji i wychowania, 
   • rozwoju gospodarki i nauki oraz kultury i sztuki, 
   • wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, turystyki i rekreacji, rehabilitacji ruchowej oraz sportu, 
   • szerzenie edukacji zdrowotnej, ochronę i promocję zdrowia, w tym realizację programów profilaktycznych i kształtowanie postaw prozdrowotnych 
   • popularyzację nowoczesnych technologii medycznych 
  7. wzajemną pomoc oraz reprezentowanie interesu dzieci i dorosłych chorych na choroby nowotworowe na zewnątrz, a zwłaszcza wobec instytucji zobowiązanych do leczenia i opieki 
  8. ratowania życia i zdrowia chorych, zwanych dalej pacjentami, na inne nowotwory, 
  9. szerzenia wiedzy z zakresu transplantologii i pomoc chorym wymagającym przeszczepu, 
  10. inicjowania i prowadzenia różnych form pomocy dla osób z autyzmem i członków ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, edukacji, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych, 
  11. zzaktywizowania społeczeństwa na rzecz osób z autyzmem i rozwijania samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby z autyzmem. 

§9 

 1. Fundacja realizuje swoje cele przez: 
  1. uzyskiwanie środków na pokrywanie kosztów leczenia i rehabilitacji 
  2. udzielanie pomocy pacjentom w poszukiwaniu alternatywnych źródeł finansowania leczenia i operacji przeszczepiania szpiku, 
  3. udzielanie pomocy pacjentom w wyborze ośrodka transplantacyjnego, 
  4. udzielanie pomocy pacjentom w procesie doboru dawcy szpiku i monitorowanie wszelkich przedsięwzięć podejmowanych przez ośrodek transplantacyjny na rzecz pacjentów związanych z zabiegiem przeszczepiania szpiku, 
  5. administrowanie środkami finansowymi zgromadzonymi na subkontach pacjentów przeznaczonych na ratowanie życia i zdrowia pacjentów w zakresach z nimi ustalonych, 
  6. prowadzenie na rzecz pacjentów szkoleń, kursów i wykładów, 
  7. organizowanie imprez publicznych propagujących cele Fundacji, 
  8. organizowanie wymiany doświadczeń osób i organizacji działających w zakresie pomocy dzieciom, osobom chorym i ich rodzinom, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałających problemom społecznym, 
  9. uświadamianie, że choroba nowotworowa jest obecnie możliwa do wyleczenia, wymagająca pełnego zrozumienia jej istoty, 
  10. uświadamianie społeczeństwa na temat: 
   • częstego przetaczania krwi chorym z chorobą nowotworową, 
   • olbrzymich kosztów pozyskania preparatów farmakologicznych, 
   • częstych załamań psychicznych chorych i bliskich chorych na choroby nowotworowe, 
  11. pomoc w miarę możliwości innym przewlekle chorym i specjalnej troski, 
  12. wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy jakości życia (dobrostanu psychicznego) osób z autyzmem i członków ich rodzin, 
  13. tworzenie standardów w zakresie leczenia, terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem, 
  14. organizowanie różnych form kształcenia w dziedzinie autyzmu i zdrowia psychicznego, 
  15. krzewienie zawodowych zasad etycznych i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 
  16. współdziałanie w usprawnianiu leczenia, edukacji, rehabilitacji i opieki nad osobami z autyzmem. 
 2. Fundacja realizuje również swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego: 
  1. organizowanie spotkań z programem kulturalnym i artystycznym, organizowanie różnych form edukacji zdrowotnej i prowadzenie rehabilitacji, 
  2. przygotowywanie i prowadzenie programów szkoleniowych dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
  3. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
  4. finansowanie Podopiecznym Fundacji zajęć rozwijających ich zainteresowania, 
  5. finansowanie i organizowanie Podopiecznym Fundacji wycieczek m.in. do muzeów, kin, teatrów, filharmonii, 
  6. finansowanie Podopiecznym Fundacji korepetycji z przedmiotów szkolnych oraz organizowanie i finansowanie zajęć pozaszkolnych, 
  7. zakup na rzecz Podopiecznych Fundacji wyprawek szkolnych, przekazywanie sprzętu komputerowego i przyborów naukowych nowych lub używanych nabytych przez Fundację lub otrzymanych od darczyńców, 
  8. prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, 
  9. prowadzenie edukacji ekologicznej, dietetycznej i zdrowotnej, 
  10. prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie objętym celami Fundacji, 
  11. organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych oraz niematerialnych działań objętych celami Fundacji, 
  12. popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu, 
  13. promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji, 
  14. występowanie do jednostek administracji państwowej i samorządowej z inicjatywą dotyczącą regulacji prawnych i innych mających związek z działalnością Fundacji, 
  15. organizacja i prowadzenie szkoleń oraz działalność doradcza i ekspercka, 
  16. współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami Fundacji, 
  17. działania informacyjne i edukacyjne w szczególności w formie publikacji, wywiadów, odczytów, seminariów, konferencji oraz poprzez stronę internetową, media, w tym media internetowe, kampanie outdoorowe, indoorowe i wszelkie inne formy masowego przekazu, w zakresie realizacji celów Fundacji, 
  18. wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy jakości życia (dobrostanu psychicznego) osób z autyzmem i członków ich rodzin, 
  19. tworzenie standardów w zakresie leczenia, terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem, 
  20. organizowanie różnych form kształcenia w dziedzinie autyzmu i zdrowia psychicznego, 
  21. krzewienie zawodowych zasad etycznych i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 
  22. współdziałanie w usprawnianiu leczenia, edukacji, rehabilitacji i opieki nad osobami z autyzmem. 
 3. Fundacja realizuje również swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego: 
  1. organizowanie spotkań z programem kulturalnym i artystycznym, organizowanie różnych form edukacji zdrowotnej i prowadzenie rehabilitacji, 
  2. przygotowywanie i prowadzenie programów szkoleniowych dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
  3. finansowanie Podopiecznym Fundacji zajęć rozwijających ich zainteresowania, 
  4. finansowanie i organizowanie Podopiecznym Fundacji wycieczek m.in. do muzeów, kin, teatrów, filharmonii, 
  5. finansowanie Podopiecznym Fundacji korepetycji z przedmiotów szkolnych oraz organizowanie i finansowanie zajęć pozaszkolnych, 
  6. zakup na rzecz Podopiecznych Fundacji wyprawek szkolnych, przekazywanie sprzętu komputerowego i przyborów naukowych nowych lub używanych nabytych przez Fundację lub otrzymanych od darczyńców, 
  7. prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, 
  8. prowadzenie edukacji ekologicznej, dietetycznej i zdrowotnej, 
  9. prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie objętym celami Fundacji, 
  10. organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych oraz niematerialnych działań objętych celami Fundacji, 
  11. organizacja i prowadzenie szkoleń oraz działalność doradcza i ekspercka, 
  12. współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami Fundacji, 
  13. działania informacyjne i edukacyjne w szczególności w formie publikacji, wywiadów, odczytów, seminariów, konferencji oraz poprzez stronę internetową, media, w tym media internetowe, kampanie outdoorowe, indoorowe i wszelkie inne formy masowego przekazu, w zakresie realizacji celów Fundacji, 
  14. wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy jakości życia (dobrostanu psychicznego) osób z autyzmem i członków ich rodzin, 
  15. tworzenie standardów w zakresie leczenia, terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem, 
  16. organizowanie różnych form kształcenia w dziedzinie autyzmu i zdrowia psychicznego, 
  17. krzewienie zawodowych zasad etycznych i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 
  18. współdziałanie w usprawnianiu leczenia, edukacji, rehabilitacji i opieki nad osobami z autyzmem. 
 4. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub pomocy po uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. Dla realizacji swych celów Fundacja może zawierać porozumienia i nawiązywać współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami nie mającymi osobowości prawnej w kraju i za granicą. 
 5. Działalność gospodarcza Fundacji może być realizowana poprzez uczestnictwo w innych podmiotach gospodarczych, na zasadach określonych w stosownych przepisach. 

ROZDZIAŁ III 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§10 

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 2.000 (dwa tysiące złotych) określony w akcie notarialnym oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 
  1. darowizn, spadków, zapisów, 
  2. dotacji i subwencji, 
  3. grantów Unii Europejskiej i innych ośrodków rządowych i pozarządowych,
  4. dochodów z kapitału, majątku nieruchomego i ruchomego, 
  5. dywidend i innych wpływów pochodzących od podmiotów gospodarczych,
  6. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, 
  7. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  8. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
  9. środków pozyskanych w ramach 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

§11 

 1. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 
  • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 
  • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
  • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
  • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 
  • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 
  • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 
  • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 
  • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 
  • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 
  • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 
  • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 
  • 58.11.Z Wydawanie książek 
  • 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
  • 58.13.Z Wydawanie gazet 
  • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
  • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 
  • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
  • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 
  • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
  • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 
  • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
  • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 
  • 63.12.Z Działalność portali internetowych 
  • 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych 
  • 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 
  • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 
  • 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
  • 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 
  • 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 
  • 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 
  • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 
  • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 
  • 74.20.Z Działalność fotograficzna 
  • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
  • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 
  • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 
  • 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 
  • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
  • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
  • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 
  • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
  • 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 
  • 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 
  • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  • 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 
  • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 
  • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 
  • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 
  • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
  • 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 2. Działalność gospodarcza Fundacji jest ściśle związana z celami jej ustanowienia. 
 3. Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się środki finansowe w kwocie 1.000 (słownie: jeden tysiąc złotych) z wniesionego przez Fundatora Funduszu Założycielskiego oraz środki uzyskane z dochodów Fundacji. 
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione organizacyjnie zakłady, przedstawicielstwa, biura, filie lub oddziały. 
 5. Fundacja może tworzyć oraz przystępować do spółek prawa handlowego i innych jednostek gospodarczych oraz tworzyć struktury powiązań finansowych z podmiotami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi. 
 6. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundacje kieruje i organizuje Fundator i Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami, biurami, filiami, przedstawicielstwami lub oddziałami kieruje Zarząd lub dyrektorzy powoływani przez Zarząd. 
 7. Zakłady, przedstawicielstwa, biura, filie lub oddziały są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi. 

ROZDZIAŁ IV 
ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM FUNDACJI 

§12 

 1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jej działania. 
 2. Fundacja może zaciągać zobowiązania tylko w ramach posiadanych lub zabezpieczonych źródeł finansowania. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem. 
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 
 4. Fundacja może nie przyjąć warunku ofiarodawcy. W takim przypadku Fundacja zwraca ofiarodawcy przekazane przez niego środki. 
 5. Nadwyżka przychodów Fundacji nad kosztami może być przeznaczana wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji. 

§ 13 

 1. Zabronione jest: 
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 
  2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
  3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 
  4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

ROZDZIAŁ V 
WŁADZE FUNDACJI, KOMPETENCJE, TRYB PRACY, SPOSÓB REPREZENTACJI 

§14 

 1. Organami Fundacji są: 
  1. Fundator, 
  2. Zarząd Fundacji. 
  3. Rada Fundacji 
 2. Fundator nie pobiera wynagrodzenia za udział w pracach na rzecz Fundacji, może jednak w uzasadnionych wypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z ta działalnością. 
 3. Fundator może być członkiem Zarządu albo Rady Fundacji. 
 4. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Fundator może zrzec się, w drodze oświadczenia złożonego Zarządowi na piśmie pod rygorem nieważności, swoich praw i obowiązków wynikających ze Statutu. Zrzeczenie jest nieodwołalne. 
 5. Ilekroć Statut mówi o Fundatorze, należy przez to rozumieć Fundatora, który nie zrzekł się swoich praw i obowiązków wynikających ze Statutu. 
 6. Jeżeli Fundator trwale nie może wykonywać swoich praw i obowiązków albo niemożliwe lub znacznie utrudnione jest skontaktowanie się z nim od przynajmniej jednego roku, pomimo podjętych przez Zarząd prób, lub przez taki sam okres Fundator odmawia wykonywania swoich praw i obowiązków, w takim przypadku prawa i obowiązki Fundatora przejmuje Rada Fundacji. Reguła opisana w zdaniu poprzednim ma zastosowanie także w przypadku śmierci ostatniego Fundatora lub zrzeczenia się przez niego praw i obowiązków. Dla przejęcia praw i obowiązków Fundatora niezbędne jest złożenie Fundacji oświadczenia w tym przedmiocie przez Radę Fundacji, wskazującego okoliczności będące podstawą przejęcia kompetencji. 
 7. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie, których zasady ustala Fundator. 
 8. Organy Fundacji podejmują decyzje w drodze uchwał. 
 9. Do powzięcia uchwały wystarczy zwykła większość głosów, chyba że Statut lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej. 
 10. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniach lub poza posiedzeniami – w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne jeżeli wszyscy członkowie organu Fundacji zostali poinformowani o posiedzeniu lub o głosowaniu poza posiedzeniem. Uchwały organów Fundacji są protokołowane. 
 11. Każdy z organów Fundacji może wprowadzić swój regulamin , określający sposoby i tryb funkcjonowania danego organu oraz rodzaj i zakres obowiązków poszczególnych jego członków. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem ani przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
 12. Członkostwo w organie Fundacji trwa od chwili powołania do chwili wygaśnięcia.
 13. Członkiem organu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§15 

 1. Do kompetencji Fundatora należy: 
  1. przyjęcie statutu Fundacji oraz jego zmiany, 
  2. podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu likwidatora, 
  3. określanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, 
  4. podjęcie uchwały o przystąpieniu do spółki prawa handlowego lub innego podmiotu, na wniosek Zarządu. 

§16 

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 7 osób. 
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie ostatniego jej członka, jeżeli Fundator w ciągu trzydziestu dni od tego zdarzenia nie powoła przynajmniej jednego Członka Zarządu, uprawnienia do powołania jednego lub większej liczby Członków Zarządu nabywa Rada Fundacji, która może uprawnienie to zrealizować stanowiąc bezwzględną większością głosów. W przypadku śmierci Fundatora lub zrzeczenia się przez niego uprawnień, uprawnienie do powołania i odwołania jednego lub większej liczby Członków Zarządu nabywa bezpośrednio Rada Fundacji, stosownie do §14 ust. 6. 
 3. Zakres obowiązków członków Zarządu określa Prezes Zarządu. 
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora lub przynajmniej 2 członków Zarządu. 
 6. Członkostwo ustaje z chwilą śmierci lub odwołania członka Zarządu. 
 7. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku: 
  1. złożenia przez członka organu rezygnacji, przy czym członkowie Zarządu składają rezygnację Fundatorowi; 
  2. trwałej niezdolności do sprawowania funkcji, 
  3. nienależytego wypełniania funkcji członka, 
  4. stwierdzonego przez Fundatora istotnego naruszenia postanowień Statutu 
  5. utraty przez członka zdolności do czynności prawnych lub nastąpienia zdarzenia, w wyniku którego członek Zarządu utraci uprawnienia do sprawowania swojej funkcji na podstawie Statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
  6. decyzji Fundatora. 

§17 

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora. 
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
  1. kierowanie działalnością bieżącą Fundacji, 
  2. wyznaczanie głównych kierunki działalności Fundacji, 
  3. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
  4. opracowywanie rocznych planów Fundacji oraz preliminarza wydatków,
  5. realizacja celów statutowych Fundacji, 
  6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
  7. przyjmowanie subwencji, dotacji, spadków, darowizn i zapisów, 
  8. organizacja zbiórek publicznych, 
  9. zatwierdzanie znaków graficznych i pieczęci Fundacji, 
  10. ustalanie wielkości zatrudnienia oraz wysokości zarobków pracowników Fundacji i osób współpracujących, 
  11. uchwalanie regulaminu pracy i wynagrodzeń, 
  12. tworzenie i likwidację oddziałów, przedstawicielstw, zakładów i filii Fundacji,
  13. realizacja zaleceń organów Fundacji, 
  14. podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zwiększenia efektywności działalności Fundacji, 
  15. wnioskowanie do Fundatora o zmiany w Statucie Fundacji, przystąpienie do innych podmiotów gospodarczych, likwidację Fundacji oraz nadanie medali i odznak Fundacji, 
  16. wykonywanie zadań administracyjno-organizacyjnych na rzecz innych organów Fundacji, 
  17. nadawanie tytułu Sponsora Fundacji, 
  18. prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji. 
 3. Do zadań Prezesa Zarządu należy: 
  1. kierowanie pracami Zarządu, 
  2. zwoływanie i kierowanie posiedzeniami Zarządu, 
  3. zarządzanie bieżącymi sprawami Fundacji. 

§18 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
 2. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu. 
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. 
 4. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Fundatora.
 5. W wypadku, gdy na posiedzeniu Zarządu nieobecny jest Fundator, jego prawo decydującego głosu przysługuje Prezesowi Zarządu. 
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji, w tym także Dyrektora Fundacji. 

§19 

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie, w tym Prezes Zarządu. 
 2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. 
 3. W stosunkach z członkiem Zarządu a także w sporze z nim Fundację reprezentuje Rada Fundacji. Rada Fundacji może powołać spośród swoich członków swojego stałego pełnomocnika w tym zakresie. 

§20 

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. 
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 
 3. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji. 

§21 

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
 2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić , jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 
 3. W sprawach związanych z połączeniem z inną Fundacją decyzje podejmuje Fundator. 

 §22 

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzorczym Fundacji 
 2. Rada Fundacji składa się od 2 do 5 członków. 
 3. Niedopuszczalne jest łączenie członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie. Członek Rady Fundacji nie może także pozostawać z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 
 4. Rada Fundacji powołuje spośród swoich członków Przewodniczącego. Rada Fundacji może w dowolnym czasie zmienić Przewodniczącego. 
 5. Rada Fundacji w zakresie sprawowanego przez siebie nadzoru Fundacji zachowuje niezależność od Zarządu. 
 6. Przewodniczący Rady Fundacji jest zobowiązany poinformować wszystkich członków Rady Fundacji o planowanym posiedzeniu Rady Fundacji z przynajmniej 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem. 
 7. Członek Rady Fundacji może otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 
 8. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym przed upływem sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Posiedzenie Rady Fundacji może także zwołać także dwóch członków Rady Fundacji, działając łącznie, Przewodniczący Rady Fundacji lub Fundator. 
 9. Członek Rady Fundacji może być na posiedzeniu reprezentowany przez pełnomocnika, w szczególności w zakresie wykonywania prawa głosu. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu Fundacji. 

 §23 

 1. Członków Rady Fundacji pierwszej kadencji powołuje Fundator. 
 2. Członków Rady Fundacji następnych kadencji powołuje Rada Fundacji stanowiąc jednomyślnie. 
 3. Okres kadencji Rady Fundacji wynosi 3 lata. 
 4. Ustępujący członek Rady Fundacji może wskazać swojego następcę, na którego wstąpienie muszą wyrazić zgodę pozostali członkowie Rady Fundacji. 
 5. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy Fundator. Jeżeli Fundator nie jest członkiem Zarządu, ma on prawo weta w stosunku do uchwał Rady Fundacji. Dotyczy to także uchwał podjętych w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku Fundator powinien być powiadomiony przez Radę Fundacji bezpośrednio po jej podjęciu, zachowując prawo weta przez tydzień od chwili otrzymania powiadomienia, jednakże nie dłużej niż 2 tygodnie od dnia powzięcia uchwały. 
 6. Członkostwo ustaje z chwilą śmierci lub odwołania członka Rady przez Radę Fundacji. 
 7. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku: 
  1. złożenia przez członka organu rezygnacji, 
  2. trwałej niezdolności do sprawowania funkcji, 
  3. nienależytego wypełniania funkcji członka, 
  4. stwierdzonego przez Radę Fundacji istotnego naruszenia postanowień Statutu, 
  5. utraty przez członka zdolności do czynności prawnych lub nastąpienia zdarzenia, w wyniku którego członek Rady utraci uprawnienia do sprawowania swojej funkcji na podstawie Statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

§24 

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należą: 
  1. Ustalanie kierunków i ogólnych metod działania Fundacji. 
  2. Określanie programów działania Fundacji. 
  3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Fundacji. 
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy działalności Fundacji. 
  5. Podejmowanie decyzji w przedmiocie przeznaczenia dodatkowego wyniku finansowego bądź pokrycia straty. 
  6. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. 
  7. Inne kompetencje przyznane statutem. 

 §25 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator samodzielnie bądź na wniosek Zarządu. 
 3. W razie podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji, Fundator ustanawia likwidatora, a w razie braku takiej decyzji likwidatorem jest Prezes Zarządu. 
 4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 
  1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpis otwarcia likwidacji,
  2. wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności,
  3. sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 
  4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia wierzycieli, 
  5. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji, 
  6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli, 
  7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru, 
  8. archiwizacja dokumentów Fundacji, 
  9. środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji lub organizacji, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji. 

§26 

 1. Koszty rejestracji Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym ponosi Fundator.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.